Telefoonnummer

06 26891807

Email

info@massagepraktijkhethogeland.nl

Algemene Voorwaarden van Massagepraktijk Het Hogeland

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere massage, aanbieding en transactie
tussen Massagepraktijk Het Hogeland en een cliënt waarop
Massagepraktijk Het Hogeland deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard.

2. Massage Massagepraktijk Het Hogeland
Massagepraktijk Het Hogeland zal de massages naar beste inzicht en
vermogen en in overeenstemming met de wensen van de cliënt uitvoeren.
Massagepraktijk Het Hogeland zal zoveel als mogelijk is de cliënt inlichten
over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de
massage.

3. Afspraken
De cliënt moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Massagepraktijk Het
Hogeland melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig
nakomt, mag Massapraktijk Het Hogeland de gehele vergoeding voor de
afgesproken massage aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan
vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag
Massagepraktijk Het Hogeland de verloren tijd inkorten op de massage en
toch het gehele afgesproken vergoeding berekenen. 
Massagepraktijk Het Hogeland moet bij verhindering voor een afspraak zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan
de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te
houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

4. Betaling
Massagepraktijk Het Hogeland vermeldt alle prijzen van massages en
producten zichtbaar op de website en/of praktijk. De gemelde prijzen zijn
inclusief BTW. Massagepraktijk Het Hogeland vermeldt prijswijzigingen ten
aanzien van massages 30 dagen voor de ingangsdatum op de website
en/of praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven
looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van
de massage de betaling van de massage en eventuele producten contant
of met de pin te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Massapraktijk Het Hogeland vóór de eerste massage van
alle gegevens, waarvan Massagepraktijk Het Hogeland aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat

deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de massages.
Massagepraktijk Het Hogeland neemt de persoonlijke gegevens van de
cliënt op in haar systeem. Massagepraktijk Het Hogeland behandelt de
vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Massagepraktijk Het Hogeland zal
gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

6. Geheimhouding
Massagepraktijk Het Hogeland is verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de
massage. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke
bepaling of een rechterlijke uitspraak, Massagepraktijk Het Hogeland
verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Massagepraktijk Het Hogeland is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, ontstaan doordat Massagepraktijk Het Hogeland is uitgegaan van
door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante
lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of
vrijetijdsbesteding. Massagepraktijk Het Hogeland is niet aansprakelijk voor
verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de
cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging & diefstal
Massagepraktijk Het Hogeland heeft het recht van de cliënt een
schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of
producten beschadigt. Massagepraktijk Het Hogeland meldt diefstal bij de
politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de massage of een product, moet
deze binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan
Massagepraktijk Het Hogeland. Massagepraktijk Het Hogeland moet de
klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien
Massagepraktijk Het Hogeland en klager niet tot overeenstemming kunnen
komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de BMS-
belangenvereniging.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen
aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen niet
behoorlijk gedraagt, heeft Massagepraktijk Het Hogeland het recht de cliënt
de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redene