Telefoonnummer

06 26891807

E-mail

info@massagepraktijkhethogeland.nl

Algemene Voorwaarden van Massagepraktijk Het Hogeland

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere massage, lijfstijladvies, aanbieding en transactie tussen Massagepraktijk Het Hogeland en een cliënt waarop Massagepraktijk Het Hogeland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Massage Massagepraktijk Het Hogeland
Massagepraktijk Het Hogeland zal de massages naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de wensen van de cliënt uitvoeren.  Massagepraktijk Het Hogeland zal zoveel als mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de massage.

3. Afspraken
De cliënt moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Massagepraktijk Het Hogeland melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Massapraktijk Het Hogeland de gehele vergoeding voor de
afgesproken massage aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Massagepraktijk Het Hogeland de verloren tijd inkorten op de massage en toch het gehele afgesproken vergoeding berekenen. 
Massagepraktijk Het Hogeland moet bij verhindering voor een afspraak zo  spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te
houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

4. Betaling
Massagepraktijk Het Hogeland vermeldt alle prijzen van massages en producten zichtbaar op de website en/of praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Massagepraktijk Het Hogeland vermeldt prijswijzigingen ten aanzien van massages 30 dagen voor de ingangsdatum op de website en/of praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven
looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de massage de betaling van de massage en eventuele producten contant of met de pin te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Massapraktijk Het Hogeland vóór de eerste massage van alle gegevens, waarvan Massagepraktijk Het Hogeland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de massages.
Massagepraktijk Het Hogeland neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in haar systeem. Massagepraktijk Het Hogeland behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Massagepraktijk Het Hogeland zal
gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

6. Geheimhouding
Massagepraktijk Het Hogeland is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de massage. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Massagepraktijk Het Hogeland verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Massagepraktijk Het Hogeland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Massagepraktijk Het Hogeland is uitgegaan van
door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Massagepraktijk Het Hogeland is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging & diefstal
Massagepraktijk Het Hogeland heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Massagepraktijk Het Hogeland meldt diefstal bij de politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de massage of een product, moet deze binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Massagepraktijk Het Hogeland. Massagepraktijk Het Hogeland moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien
Massagepraktijk Het Hogeland en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de BMS- belangenvereniging.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen niet behoorlijk gedraagt, heeft Massagepraktijk Het Hogeland het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen. 

11.Leefstijladvies
Massagepraktijk Het Hogeland zal de overeenkomst naar beste kennis en inzicht uitvoeren en neemt met het sluiten van de overeenkomt de inspanningsverplichting op zich. Ondanks dat Massagepraktijk Het Hogeland zich houdt aan de afspraken van het traject kan het zijn dat de cliënt niet de gewenste resultaat behaald. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het volgen van het voeding-, medische-  en leefstijladvies. 
De cliënt levert alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het traject.